1. POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS NETEGES BARCINO S.A.

NETEGES BARCINO S.A. conscient de la importància que les condicions de treball tenen sobre la seguretat i salut dels treballadors d’aquesta empresa ha vingut promovent diferents iniciatives orientades a la seva millora. Actuant en conseqüència amb la seva responsabilitat, Limpiezas Barcino S.A. vol seguir aportant els mitjans necessaris no només per garantir la seguretat dels membres d’aquesta empresa, sinó també per millorar de manera efectiva les condicions en què es desenvolupen les activitats laborals, elevant així el nivell de benestar i satisfacció en el treball.

D’altra banda, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix una sèrie de deures i obligacions que impliquen una planificació de la prevenció dins d’un conjunt coherent de mesures a abraçar a tots els processos i organització de la feina.
Des d’aquesta doble perspectiva, NETEGES BARCINO S.A. assumeix la Política de Prevenció de Riscos Laborals que es transcriu a continuació.

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

1. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS I COMPROMISOS

La Política de Prevenció de NETEGES BARCINO S.A. té com a objectiu la promoció de la millora de les condicions de treball, per tal d’elevar els nivells de la seguretat, salut i benestar dels treballadors.

La responsabilitat en la gestió de la prevenció de riscos laborals incumbeix a tota l’empresa i en conseqüència, la Direcció a través dels diferents departaments d’aquesta empresa, del seu Servei de Prevenció i dels treballadors assumeix el compromís d’incorporar la gestió preventiva en les seves activitats quotidianes. Totes les activitats d’aquesta empresa es realitzaran sense comprometre els aspectes de seguretat i salut per consideracions econòmiques o de productivitat.

La millora contínua en l’acció preventiva només pot aconseguir-se mitjançant la informació, consulta i participació amb el personal, en tots els nivells i estaments de l’Empresa amb la finalitat de perfeccionar els nivells de protecció existents.
D’acord amb aquests principis, NETEGES BARCINO S.A. assumeix els següents compromisos:

1. Assolir un alt nivell de seguretat i salut en el treball, complint com a mínim la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i els considerats adequats per Limpiezas Barcino SA. Desenvolupant, aplicant i mantenint un model de Gestió de la Prevenció destinat a la millora contínua de les Condicions de Treball i mantenint actualitzats els Plans de Prevenció de les nostres activitats.
2. Integrar aquest sistema en la gestió de l’empresa, de manera que la prevenció s’incorpori en totes les activitats que es desenvolupen en NETEGES BARCINO S.A. amb potencial incidència sobre la seguretat, salut o benestar dels seus treballadors. La prevenció de riscos laborals és un requisit bàsic per a l’assoliment de la qualitat. Un treball ben fet només es considerarà com a tal quan estigui fet en les degudes condicions de seguretat. Tot el personal amb comandament assegura unes correctes condicions dels treballadors al seu càrrec donant exemple com a part de la seva funció.
3. Garantir la participació i informació dels treballadors i fer efectiu el dret de consulta dels mateixos sensibilitzant el personal de l’empresa en la importància de la participació activa en la prevenció de riscos tant dins com fora de l’estructura empresarial.
4. Desenvolupar les activitats formatives necessàries per al desenvolupament de la política preventiva.
5. Integrar als nostres clients, subministradors, concessionaris i subcontractistes en el compromís actiu de la millora de les condicions de treball.
6. Realitzar auditories sistemàtiques externes, que verifiquin el compliment i efectivitat de la política preventiva.
7. Dotar NETEGES BARCINO S.A. dels mitjans humans i materials necessaris per a desenvolupar aquesta política preventiva.
8. La política de prevenció de riscos laborals impregnarà amb els seus principis a el conjunt de polítiques empresarials.
9. Difondre aquesta política entre tots els membres de l’empresa.

La direcció